Aansoek

AANSOEK OM TOELATING

Keuring en toelating van enige leerling is onderhewig aan ‘n onderhoud met die Skoolhoof.  Die ouers moet die kantoor skakel by 058 913 1003 en ‘n afspraak maak vir die onderhoud.  Ouers en die leerling/leerlinge moet dan teenwoordig wees met die onderhoud.

Toelatingsvereistes

Met inskrywing van ‘n leerder aan Vrede Hoërskool aanvaar ‘n ouer/voog alle skoolreëls soos omskryf.

 • Ouers van kinders wat vir die eerste keer by die skool wil inskryf, moet by die skoolhoof aansoek doen om toelating van ‘n kind as leerder tot die skool.
 • Goedkeuring vir toelating is onderhewig aan die ouderdomsvereistes soos bepaal in artikel 50 van Wet 70 van 1998. ‘n Leerder mag ook nie meer as twee (2) jaar ouer wees as die gemiddelde ouderdom van die graadgroep waarvoor aansoek gedoen word nie.
 • Ouers verklaar dat hulle hulle vereenselwig met die Christelike karakter van die skool en AFRIKAANS as voertaal aanvaar.
 • Ouers verbind hulle ook daartoe, dat leerders deelneem / meedoen aan die godsdienstige, kulturele, kurrikulêre en buite-kurrikulêre aktiwiteite wanneer die genoemde aktiwiteite by die skool beoefen word.
 • Alle leerders en hulle ouers / voogde onderneem om die neergelegde skool- en/of koshuisreëls na te kom en aanvaar ook die skool se dissiplinêre beleid en dissiplinêre maatreëls soos deur die Bestuursliggaam bepaal.
 • DIE ONDERRIGMEDIUM VAN DIE SKOOL IS AFRIKAANS.
 • ‘n Leerder wat om een of ander rede by ‘n ander skool geskors is, sal nie tot Hoërskool Vrede toegelaat word nie.
 • Leerders vanaf ander skole moet ook ‘n aanvaarbare amptelike bewys van goeie gedrag en skolastiese vordering van sodanige skool kan lewer.
 • Ouers verbind hulle kinders tot deelname aan die totale kurrikulum van die skool en onderneem om toe te sien dat alle klasse en aktiwiteite gereeld bygewoon word.
 • Leerders uit die skool se voedingsgebied sal by aansoek om skooltoelating voorkeur by toelating geniet. Ander leerders sal slegs met die voorafverkrewe goedkeuring van die Bestuursliggaam en na ‘n persoonlike onderhoud van die ouers / voogde met die skoolhoof, tot die skool toegelaat word.
 • Alle ouers / voogde wat die aansoekvorm onderteken, is verantwoordelik om finansiële verpligtinge soos in die aansoekvorm bespreek, stiptelik na te kom.
 • Dit word van elke leerder verwag om eerstens vir die skool se sportspanne beskikbaar te wees voordat buite-deelname oorweeg word.
 • Die Bestuursliggaam behou die reg voor om ‘n leerder langs die amptelike weë op grond van swak- of wangedrag uit die skool te skors.

Kontak Ons